Privacy Statement

Topic media agency B.V. en alle gelieerde en tot de groep van Topic media agency B.V. behorende en in de Europese Unie vennootschappen (verder te noemen Topic media agency) gevestigd aan de Herengracht 440, 1017 BZ, te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Topic media agency B.V. gaat zo zorgvuldig mogelijk om met Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Wij gebruiken persoonsgegevens die door u aan ons zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken en te bewaren en u te informeren over onze werkzaamheden en bedrijfsactiviteiten.

Topic media agency heeft uw persoonsgegevens nodig voor het aangaan en uitvoeren van contracten, het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten, het voeren van onze administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Topic media agency beschikt over een afzonderlijke privacy statement voor haar personeel.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens
Topic media agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kent verschillende termijnen, die verschillen per persoonsgegeven en/of per doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Op grond van de Belastingwet geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Topic media agency deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van overeenkomsten en/of haar bedrijfsactiviteiten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, voor zover nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast kan Topic media agency B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, dit doen wij uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw rechten
U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien en daarvan een kopie te verkrijgen, het recht om een verzoek in te dienen tot correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om beperking van de verwerking te vragen, het recht om te vragen om gegevens digitaal te verkrijgen en te vragen gegevens over te dragen (dataportabiliteit). Wanneer de verwerking van een persoonsgegeven is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht deze in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U heeft het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw verzoeken worden overeenkomstig de AVG behandeld. De AVG bepaalt ondermeer dat een verzoek om verwijdering niet kan worden toegewezen wanneer die persoonsgegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om nadere informatie om duidelijkheid te verkrijgen over uw identiteit.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt of niet langer meer verstrekt kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan overeenkomsten en niet voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, waardoor wij deze niet met u kunnen sluiten en/of voortzetten.

Beveiliging
Topic media agency zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en op een behoorlijke en passende wijze verwerken en beveiligen. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Geautomatiseerde besluitvorming
Topic media agency neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Topic media agency) tussen zit.

Topic media agency B.V. gebruikt cookies via onze website. Uw toestemming voor het gebruik van cookies zal expliciet worden gevraagd. Ook kunt u even gemakkelijk de cookies verwijderen door middel van een ‘opt-out’, mocht u al toestemming hebben gegeven. Zolang u niet uitdrukkelijk toestemming verleent zal Topic media agency B.V. geen cookies plaatsen. Cookies worden uitsluitend gebruikt om de kwantiteit van bezoekers van de website te registreren.

Contactgegevens
De contactpersoon van Topic media agency waar u met uw vragen terecht kunt is Jonathan Andersson, Hij is te bereiken via e-mail info@topicmedia.nl.

Namens de Directie en contactpersoon gegevensbescherming van Topic Media Agency.